EN / TH

การแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ
(Golden Triangle International Triathlon Thailand 2017)

เปิดสนามประชันความแกร่ง กับที่สุดแห่งประสบการณ์ความท้าทาย บนหนึ่งสนามแข่งขันกับสาม ประเภทกีฬา ในหนึ่งวันแข่งขันบนเส้นทางสามประเทศ ทั้ง ไทย ลาว และ เมียนมา ซึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เส้นทางว่ิงท่ีดีที่สุด ร่วมสัมผัสความพิเศษหน่ึงเดียวท่ีไม่สามารถหาได้จากที่ไหนในโลก นอกจากการแข่งขัน ไตร กีฬาสามเหล่ียมทองคำ

จากความสำเร็จของการจัดการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่าง มากจากผู้เข้าแขง่ขนัจากนานาชาติทุกเพศทุกวัยซึ่งต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสนามการแข่งขันไตรกีฬา ที่ยิ่งใหญ่ ท้าทาย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับ ผู้เข้าแข่งขันได้เป็นอย่างดี

เพ่ือเป็นการสานต่อความสำเร็จดังกล่าว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ กีฬา เพื่อเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาสัมพันธ์เส้นทาง การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดการ แข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งท่ี 4 (GOLDEN TRIANGLE INTERNATIONAL TRIATHLON THAILAND2017) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ้น

โดยบททดสอบพลังความอึดสำหรับนักไตรกีฬาในครั้งนี้รวมระยะทางทั้งสิ้น 66.7 กม.โดยเริ่มจาก เส้นทางว่ายน้ำระยะทาง 1.7 กม.จากกลางแม่น้ำโขงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มายังท่าเรือห้า เชียง2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคาต่อเนื่องด้วยเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง 53 กม. จากท่าเรือหิรัญนคร มายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จบที่กีฬาสดุท้าย บนเส้นทางว่ิง 12 กม.จากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันไปยังเจดีย์ชเวดากององค์จำลองในเมียนมาร์ และกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอีกครั้ง สำหรับทวิกีฬาแบ่งเป็นว่ิง 6 กม. ปั่นจักรยาน 53 กม. และวิ่ง 12 กม.ระยะทางรวม 71 กม.

เชื่อว่าการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคาครั้งนี้จะเป็นอีกหน่ึงสนามแข่งขันท่ีสร้างความประทับใจ และจารึกอยู่ในความทรงจำของนักกีฬาทุกท่านอย่างแน่นอน